Bijlagen

Financieel overzicht

Financieel overzicht

Financieel kader

2023

2024

2025

2026

2027

Voorjaarsnota

36.015

12.368

718

-14.282

-10.482

Aangenomen raadsvoorstellen

-911

-1.711

-2.011

-2.011

-2.011

Oploop IHP van 8 naar 11 mln.

0

0

0

0

-3.000

Oploop  MJPK van 4 naar 7,5 mln.

0

0

0

0

-3.500

Compensatie dak Ado

-2.500

0

0

0

0

Coronabuffer

1.169

0

0

0

0

Herijking weerstandsvermogen: WMO risico lager

4.200

0

0

0

0

Structureel tekort

0

0

0

16.293

18.993

Budgettair vertrekpunt

37.973

10.657

-1.293

0

0

Extra ruimte

2023

2024

2025

2026

2027

BUIG

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

WMO

3.270

3.270

3.270

3.270

3.270

Inzet Algemene reserve

12.000

0

0

0

0

BTW-compensatiefonds

15.500

0

0

0

0

Totaal extra budgettaire ruimte

40.770

13.270

13.270

13.270

13.270

2023

2024

2025

2026

2027

Beschikbare budgettaire ruimte

78.743

23.927

11.977

13.270

13.270

 

Programma 02 - College en bestuur

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Verkiezingen

-2.600

0

0

0

0

Contributieverhoging VNG (GGU-fonds)

-350

-350

-350

-350

-350

Programma 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Laadpaalvoorziening parkeergarage Leyweg

-750

0

0

0

0

Dekking Laadpaalvoorziening vanuit programmareserve

750

0

0

0

0

Park Transvaal

-3.700

0

0

0

0

Dekking vanuit Cofinancieringsfonds

3.700

0

0

0

0

Klimaatberaad 

-400

0

0

0

0

Stads- en bouwlogistiek

-1.700

0

0

0

0

Zero emissiezone brede kuststrook

-1.100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

-3.000

0

0

0

0

Voedselbeleid

-400

0

0

0

0

Rentevrij lenen voor verduurzaming maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties

0

-300

-300

-300

-300

Luchtfilters/reinigers: Vaillantlaan binnenlucht kwaliteit verbeteren

-400

0

0

0

0

Verduurzaming evenemententerreinen:
Stroomvoorziening Lange Voorhout

-80

0

0

0

0

Programma 04 - Openbare orde en Veiligheid

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Overgangsregeling FLO Brandweer

-879

0

0

0

0

Dekking overgangsregeling FLO Brandweer vanuit jaarrekeningresultaat Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

879

0

0

0

0

Straatcoaches

-800

0

0

0

0

Aanpak wapenbezit

0

-150

-150

-150

-150

Programma 05 - Cultuur en bibliotheek

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Tekort exploitatie Haags Gemeentearchief

-225

0

0

0

0

Bibliotheken (verhogen budget herinrichting wijkbibliotheken)

0

-500

-500

-500

-500

Activiteitenruimte bibliotheek Laak voor onderwijsondersteuning

-360

0

0

0

0

Verhogen budget kunstenplan (50% cultuurankers, 50% de andere categorie A en B aanvragers)

0

0

-780

-780

-780

Subsidieregeling MJB verhogen (50% categorie B, 50% categorie C)

-1.000

0

0

0

0

Cultuur overig

-750

Verhoging budget voor middelgrote en kleine instellingen (MJB cultuur, categorie A en B)

-3.000

0

0

0

0

Programma 06 - Onderwijs

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Oplossen negatieve programmareserve

-2.613

0

0

0

0

Pilot Docentenfonds

-550

0

0

0

0

Voordeel nieuw contract doelgroepenvervoer (prog. 8)

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

Nadeel nieuw contract doelgroepenvervoer

-2.150

-2.150

-2.150

-2.150

-2.150

Aanpak laaggeletterdheid*

-378

0

0

0

0

*extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld

Programma 07 - Werk en Inkomen

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Vluchtelingen en asielzoekers eerder aan het werk

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Dekking uit werkgelegenheidsprojecten

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Uitbreiding Ooievaarspas (Indexatie vergoeding van € 330 naar € 450)

0

-500

-500

-500

-500

Dekking indexatie Ooievaarspas

0

500

500

500

500

Uitbreiding Ooievaarspas (van 130% naar 150%)

0

-700

-700

-700

-700

Armoederegeling dierenarts (vouchersysteem)

-200

-600

-600

-600

-600

Kinderarmoede

-1.000

0

0

0

0

Armoedefonds

-1.000

0

0

0

0

Bijzondere Bijstand en Vroegsignalering*

-2650

0

0

0

0

Begeleiding jongeren naar werk*

-821

0

0

0

0

Compensatie WML-verhoging WSW*

-509

-396

-396

-396

-396

Versterken Arbeidsmarktregio's*

0

-400

-400

-400

-400

*extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld

Programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Statushouders 2023 en 2024, JIT

-3.200

0

0

0

0

Maatschappelijke opvang (uitstroomwoningen MO/BW)

-8.500

0

0

0

0

Vrouwenrechtswinkel

0

-150

-150

-150

-150

Mantelzorgers meer ondersteunen

0

-50

-50

-50

-50

Subsidie voor activiteiten tegengaan eenzaamheid ouderen

-250

0

0

0

0

Permanente winteropvang langer in het jaar openhouden

-1.500

0

0

0

0

Dekking vanuit onderuitputting GGZ

3.000

0

0

0

0

Dekking vanuit programmareserve 8

1.250

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling Jeugd*

-2.335

0

0

0

0

Rijksvaccinatieprogramma*

-22

-194

-194

-194

-194

*extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld

Programma 09 - Buitenruimte

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Nationale Park Hollandse Duinen

-2.635

0

0

0

0

Actieprogramma klimaatadaptatie en vergroenen meest versteende wijken

-3.300

0

0

0

0

Aanleg watertappunten

-90

0

0

0

0

Inzet op meer GFT-inzameling

-1.000

0

0

0

0

Dier en natuur: investeren in natuur, kleinschaliger beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenlosloopgebieden

-8.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Begraafplaatsen

-2.000

0

0

0

0

Schone stad: Aanpak inzet prioritaire gebieden uitbreiden (extra fte, extra ophaaldagen, basis op orde, extra (meertalige) communicatie)

-2.000

0

0

0

0

Impuls vergroening Schilderswijk en Transvaal

-1.000

0

0

0

0

Programma 10 - Sport

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Uitbreiden uren vrijzwemmen: twee baden op vrijdagochtend

0

-100

-100

-100

-100

Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS)

-200

0

0

0

0

Dotatie olympisch fonds

-1.500

0

0

0

0

Onderhoud sportaccommodaties

-1.500

0

0

0

0

Programma 11 - Economie

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Renovatie Binnenhof

-1.500

0

0

0

0

Dekking vanuit Cofinancieringsfonds

1.500

0

0

0

0

The Life I Live festival

-65

0

0

0

0

Evenementen

-1.500

0

0

0

0

Resilience

-800

0

0

0

0

Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (Fysiek)

-4.000

0

0

0

0

Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (MKB)

-3.000

0

0

0

0

MKB dienstverlening

0

-500

-500

-500

-500

MKB versterken

0

-750

-750

-750

-750

Programma 12 - Mobiliteit

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Programma invoering nieuwe tram

-1.500

0

0

0

0

Dekking vanuit Cofinancieringsfonds

1.500

0

0

0

0

Pilot gratis OV kinderen 4-11

-5.490

0

0

0

0

Bereikbaarheidsstrategie

-990

0

0

0

0

Transitie pollers (pilot)

-500

0

0

0

0

Verkeersveiligheid Kruising Benoordenhoutse weg / Willem Witsenplein

-300

0

0

0

0

Programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Voorbereidingskosten CID-Binckhorst

-2.500

0

0

0

0

Binckhorst

-2.900

0

0

0

0

Volkshuisvestingsfonds

-6.000

0

0

0

0

Dekking vanuit Cofinancieringsfonds

6.000

0

0

0

0

Omgevingsvisie 2050

-1.150

0

0

0

0

Woonwagens - verplaatsingen Energiestraat

-1.700

0

0

0

0

Woonwagens - uitbreiding bestaande locaties

-1.800

0

0

0

0

Kademuur Binckhorst

0

0

-175

-175

-175

Dekking MJPK 3

0

0

175

175

175

Team urgentieverklaringen

-1.100

0

0

0

0

Huurbalie

0

-185

-185

-185

-185

Gezond en veilig wonen

-600

0

0

0

0

Binckhorst / CID fonds voor tijdelijke initiatieven

-600

0

0

0

0

Ontwikkelvisies Mariahoeve en Internationale Zone

-750

0

0

0

0

Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Prioritaire gebieden uitbreiden met Rustenburg en Oostbroek 

-1.800

0

0

0

0

KCC 14070

-1.314

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

KCC Online

0

-500

-750

-1.000

-1.000

KCC Fraudebestrijding reisdocumenten

0

-200

-300

-420

-420

Wijkinitiatieven: (jongeren)-activiteiten binnen de wijk

-250

0

0

0

0

Contactpersoon levensbeschouwelijke organisaties

0

-100

-100

-100

-100

Speeltuinen 

0

-500

-500

-500

-500

Viering culturele evenementen

0

-500

-500

-500

-500

Vergroten beschikbaarheid van jeugdontmoetingsplekken (buurthuizen) 

0

-500

-500

-500

-500

Participatie 

-1.400

0

0

0

0

Programma 15 - Financiën

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

WOZ-bezwaren

-400

0

0

0

0

Belastingen

-625

-1.535

-1.535

-1.535

-1.535

Programma 16 - Overhead

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Cybersecurity

-300

0

0

0

0

Toegankelijk maken Stadhuis (voor mensen met een beperking)

-100

0

0

0

0

Toegankelijkheidscoördinator aanstellen

-90

0

0

0

0

Incidenteel

Structureel

2023 e.v.

2024

2025

2026

2027

Totaal programma's

-89.977

-11.770

-12.900

-13.270

-13.270

Beschikbare budgettaire ruimte Incidenteel en structureel

90.393

12.277

11.977

13.270

13.270

Matchen incidenteel - structureel

-416

-507

923

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30