Hoofdstukken

Sport en bewegen

Sport en bewegen

Sport en bewegen is goed voor ieder individu en voor de Haagse samenleving als geheel. Sporten is niet alleen gezond en plezierig; het is een middel om mensen te activeren en te verbinden. Sport draagt bij aan positief samenwerken met elkaar, afspraken en regels naleven, verantwoordelijkheid nemen, respect hebben voor anderen en plezier hebben met elkaar.

We willen graag dat zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen. De aanpak uit het 'Haagse Sportakkoord' is leidend bij het stimuleren van sporten en bewegen. De pijlers uit het akkoord zijn: accommodaties en voorzieningen voor sport, sterke sportverenigingen, effectieve stimulering van doelgroepen & topsport en talentontwikkeling. We gaan het volgende doen:

  • Voor sportdeelname zijn voldoende goede en toegankelijke sporthallen, zwembaden en sportvelden essentieel. We investeren extra om ze uit te breiden, te verbeteren en te verduurzamen. Ook verbeteren we de benutting van gymzalen in scholen en buurthuizen. De stad groeit en de sportvoorzieningen moeten meegroeien. Het Integraal Huisvestingsplan Sport is hiervoor leidend. We doen onderzoek naar de behoeften in de samenleving naar bepaalde type sportfaciliteiten en gebruiken de uitkomsten voor de uitvoeringsplannen. Bijvoorbeeld sportvoorzieningen in de openbare ruimte, een extra cricketpitch en een zwembad in de Binckhorst;
  • In Den Haag hebben we bijna 300 sportverenigingen. Vele tienduizenden vrijwilligers zijn hierin actief. We zetten in op een positieve en inclusieve sportcultuur en stimuleren de gezonde sportkantine. De komende jaren ondersteunen we verenigingen extra bij ledenwerving, vrijwilligersbeleid, wijkoriëntatie en accommodatieonderhoud. Ook stimuleren we de verduurzaming van sportaccommodaties van verenigingen door een extra investering;
  • De sportdeelname in onze stad verschilt erg. Er zijn groepen die (om verschillende redenen) niet of weinig sporten. Ook weten we dat inwoners van de stadsdelen Centrum, Laak en Escamp minder sporten dan inwoners van andere stadsdelen. Deze inwoners stimuleren we extra om te gaan sporten, onder andere met gebruik van extra capaciteit en middelen. Belangrijk hierbij zijn de faciliteiten voor informele sportbeoefening. Om het sportaanbod laagdrempelig en toegankelijker te maken, stimuleren wij niet alleen (het vormen van) sportverenigingen, maar ook nieuwe samenwerkingsvormen. Denk hierbij aan het inzetten van netwerken van wijkverenigingen en maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties. Ook gaan we naschoolse sport en straatsport stimuleren. Ten slotte verhogen we de bijdrage van de Ooievaarspas aan de contributie en stimuleren we het gebruik van de Ooievaarspas bij verenigingen;
  • Daar waar mogelijk breiden we het aantal uren recreatief zwemmen uit, zonder dat dat ten koste gaat van het leszwemmen. Hiervoor stellen we extra middelen beschikbaar. Daarnaast ondersteunen we initiatieven voor vrouwenzwemmen;
  • Topsport is een middel om sportdeelname te verhogen. Daarom ondersteunen we topsport. Topsport en topsportevenementen moeten altijd worden gekoppeld aan breedtesport, doelgroepen en stadsdelen met lage sportdeelname. We willen topsport aan onze stad blijven binden. Daarom zullen we het bestaande Olympisch fonds eenmalig aanvullen;
  • Bewegen en spelen gebeurt steeds meer in de openbare ruimte. Zo hebben we ruim 600 speelplaatsen en ook steeds meer sportieve plekken in de stad en op het strand. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte kijken we standaard naar de mogelijkheden om het sport-en speelaanbod mee te nemen en vergroten we het budget voor onderhoud.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30