Hoofdstukken

Organisatie

Organisatie

Dagelijks werken onze ambtenaren aan een mooiere en sterkere stad voor inwoners, partners, instellingen en ondernemers in Den Haag. Vanuit vele verschillende locaties wordt met energie en passie gewerkt. Het bieden van goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is voor de gemeente een vanzelfsprekendheid. Met een op professionele leest geschoeide bedrijfsvoering wordt deze dienstverlening ondersteund.

Voor ons is een solide, moderne, inclusieve en nabije lokale overheid het uitgangspunt. Er is veel aan de hand in onze stad, in Nederland en in de wereld. Het inspelen op die gebeurtenissen vraagt om een organisatie die zich aan kan passen aan wijzigende omstandigheden. We willen blijvend werken aan de ontwikkeling van de organisatie, zodat die ons in staat stelt onze bestuurlijke ambities in de stad te helpen realiseren. Daarvoor leggen wij de volgende accenten:

  • Het verder verstevigen van opgave-en gebiedsgericht werken: we zien steeds meer complexe vraagstukken die integrale afstemming vereisen. Deze samenwerking gaat steeds beter, en verdient tegelijkertijd onze blijvende aandacht;
  • Voldoende en zichtbare ambtelijke capaciteit in wijken, buurten en stadsdelen: de komende periode willen we verder aan de slag met het integraal en gebiedsgericht werken door meer met gebiedsteams te werken;
  • Een gezond bestuurlijk-ambtelijk samenspel biedt ruimte voor integrale advisering en ambtelijke tegenspraak. We werken samen aan een prettige en inspirerende werkomgeving waar ambtenaren de ruimte krijgen om te groeien en waar we, juist in een politieke omgeving, de veiligheid van medewerkers bewaken;
  • Diversiteit is een noodzaak, ook in hogere functies. Een divers samengestelde gemeente weet beter wat er speelt en hoe daarop kan en moet worden ingespeeld. Bij werving en selectie willen we daarom ervaringskennis en competenties zwaarder laten meewegen. We stimuleren dat beleidskennis wordt verrijkt met praktische kennis, levenservaring en ervaring opgedaan in en bij de uitvoering;
  • Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, willen we inzetten op vaste ambtelijke capaciteit in plaats van het inhuren van externen. Hierbij hoort een aantrekkelijke werkgever, die talent aantrekt én behoudt;
  • We gaan bureaucratische processen te lijf en creëren een structuur waarin de tijdige doorloop en afdoening van bijvoorbeeld burgerbrieven en schriftelijke vragen worden gewaarborgd;
  • We houden de basis van cyberveiligheid op orde en zijn voorbereid op digitale aanvallen, incidenten en crises;
  • Bij toenemende digitalisering is het van belang om de privacy en andere ethische waarden goed te waarborgen. Het vraagt om een zeer zorgvuldig gebruik van data en algoritmen. Datagedreven werken en het gebruiken van artifical intelligence (AI) kan dan ook slechts onder strikte voorwaarden. Voor AI-systemen wordt een bindende discriminatietoets ingesteld, zoals is aanbevolen door het College voor de Rechten van de Mens. En uiteraard volgen we de afspraken ten aanzien van een open overheid, zoals een actueel algoritmeregister. We leggen hierbij niet alleen onszelf hoge normen op, maar stellen ook eisen aan onze samenwerkingspartners;
  • De behandeling van Woo-verzoeken moet sneller en uniformer verlopen. De onlangs doorgevoerde procesverbeteringen moeten voor een efficiëntere behandeling zorgen.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30