Hoofdstukken

Veiligheid

Veiligheid

In onze stad moet iedereen zich veilig voelen. Naast het beschermen van onze mensen, beschermen we ook de veiligheid van dieren.

De veiligheidssituatie in Den Haag is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Den Haag is een verdichte stad waarin onderling conflicten kunnen ontstaan; dit vraagt veel van onze mensen die werken in de veiligheidssector. Als internationale stad van vrede en recht bouwen we, anticiperend op nieuwe trends en ontwikkelingen, juist door preventie, vroegsignalering en een toegankelijke handhavingsorganisatie aan een veilige stad. Ook hebben we meer aandacht voor het nieuwe fenomeen ‘anti-institutioneel extremisme’ en blijven we inzetten op het bestrijden van alle vormen van extremisme en ondermijnende criminaliteit. En we maken ons zorgen om het geweld tegen queer personen. Een aantal punten waar we de komende jaren aan gaan werken:

 • Ook in Den Haag zien we een toename van steekwapenbezit en mes-en steekincidenten. Binnen en tussen jeugdgroepen verhardt en escaleert geweld sneller. Het gaat om een kwetsbare groep jongeren en jongvolwassenen. Dit blijft hoge prioriteit houden en extra (preventieve) inzet is nodig;
 • Wij vragen de Eenheid Den Haag om, in navolging van de actie van 2021, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld wapeninleveracties te organiseren. Hierbij kunnen wapens, zoals slag-, steek-of stootwapens, anoniem en zonder strafvervolging bij enkele politiebureaus van de Eenheid Den Haag worden ingeleverd. Het is een belangrijk instrument in de strijd tegen wapengeweld en het bevorderen van de veiligheid in Den Haag;
 • Als gemeente zetten we de persoonsgerichte aanpak voort. Hiermee kunnen we samen met verschillende partners in het veld en in de wijken, zoals straatcoaches, jongeren gerichter helpen en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verhogen;
 • We investeren, ook in de komende jaren, in de integrale aanpak van en zorg voor mensen met verward en onbegrepen gedrag. De keten werkt hiervoor samen in het Zorg-en Veiligheidshuis;
 • Wij hebben oog voor de verschillende niveaus van onveiligheidsgevoelens die in verschillende delen van de stad kunnen heersen. Dit betekent dat specifieke inspanningen worden geleverd om de veiligheid en het welzijn van gemeenschappen in bepaalde delen van de stad te verbeteren. Denk hierbij aan samenwerking met lokale organisaties om sociale problemen aan te pakken die bijdragen aan onveiligheid en buurtinitiatieven zoals buurtpreventieteams. Andere voorbeelden zijn het vergroten van de zichtbaarheid van politie en handhavers en het plaatsen van mobiele camera’s waar het nodig en effectief is. Het uiteindelijke doel is een veiligere omgeving voor iedereen te creëren, onder de randvoorwaarden van het respecteren van privacy;
 • De meldings-en aangiftebereidheid bij de politie moet omhoog door bijvoorbeeld de inzet van sleutelfiguren. Ook willen we discriminatie in het uitgaansleven tegengaan, denk daarbij aan het inzetten van mystery guests. Via Den Haag Meldt zorgen we voor een laagdrempelige voorziening om discriminatie te melden. We vragen bij het Rijk aandacht voor het strafbaar stellen van straatintimidatie;
 • We zetten in op de aanpak van huiselijk geweld. Iedereen moet zich thuis veilig kunnen voelen. We zetten in op voldoende professionals bij Veilig Thuis en werken daarmee de wachtlijst weg. In 2024 komen we met een aanpak om ‘femicide’ en ‘hoog risico stalking’ tegen te gaan;
 • In het veiligheidsbeleid komt meer aandacht voor de aanpak en opsporing van dierenmishandeling. Dierenmishandeling en huiselijk geweld gaan vaak hand in hand. Deze link wordt actief onder de aandacht gebracht bij politie, boa’s, zorginstellingen, woningcorporaties en dierenartsen. De gemeente zoekt hierbij ook samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling en het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling;
 • De huidige aanpak van ondermijning zetten we voort. Wij verstoren criminele activiteiten en werpen barrières op tegen criminele verdienmodellen in bijvoorbeeld de uitzendbranche, de vastgoedbranche en de illegale dierenhandel. De invoering van vergunningplicht voor (retail)bedrijven is succesvol gebleken; die breiden we verder uit;
 • Binnen het veiligheids-en handhavingsdomein (politie, Haags Economisch Interventieteam, Handhavingsorganisatie, Pandbrigade, et cetera) vinden we de juiste bejegening van burgers belangrijk. Gelijke behandeling van burgers inclusief het tegengaan van etnisch profileren staat voorop, zowel bij het werk van politie en handhavers op straat als bij datagedreven werken en de toepassing van artificial intelligence.
 • Daarnaast stimuleren we en geven we aandacht aan het goed borgen van diversiteit en inclusie binnen de gemeentelijke organisatieonderdelen. Een personeelsbestand met medewerkers met verschillende achtergronden, op basis van bijvoorbeeld etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, levensbeschouwing en cultuur, vergroot de herkenbaarheid voor en acceptatie door inwoners;
 • Rond coffeeshops is vaak sprake van overlast, vooral op locaties met veel coffeeshops op dezelfde plek, zoals in de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier. Wij steunen het verplaatsen van twee coffeeshops uit deze gebieden, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de met de raad vastgestelde vestigingscriteria. Voor alle coffeeshops geldt dat we de criteria waar coffeeshops aan moeten voldoen, strak handhaven;
 • In onze gemeente staan we voor een veilige en voor iedereen plezierige viering van Oud en Nieuw, waarbij we rekening houden met de wensen en behoeften van onze inwoners. Daarom zetten wij in op:

- het bij het Rijk blijven pleiten voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk;
- het in de tussentijd faciliteren van alternatieve gemeenschappelijke vieringen in wijken , waarbij ook kan worden gedacht aan licht- en/of droneshows;
- het, gevoed door signalen en wensen vanuit wijken en buurten, uitbreiden van de vuurwerkvrije zones naar zes wijken, waarbij we de jaarwisseling van 2023 evalueren;

- het onderzoeken op welke plek in Den Haag veilig een vuurwerkshow kan plaatsvinden bij de jaarwisseling;

- het faciliteren van de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen, uiteraard onder de randvoorwaarden van veiligheid. Met de wijken Leyenburg en Laak kijken we graag naar alternatieven voor de vuurstapels om het feestelijke gevoel en samenzijn voor iedereen te vergroten;

 • We zetten het Haagse beleid voor en met sekswerkers door, met bijzondere aandacht voor de leefbaarheid in de betrokken wijken en de kwetsbaarheid van de positie van sekswerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en uitbuiting. In overleg met sekswerkers, buurt, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken wij aan alternatieven voor het raamsekswerk op de plekken waar dat (op termijn) gaat verdwijnen.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30