Hoofdstukken

Mobiliteit

Mobiliteit

Iedereen in Den Haag wil veilig én vlot van A naar B. Of dat nu te voet is of met de fiets, met het openbaar vervoer of de (deel)auto. Voor de stad is bereikbaarheid belangrijk en tegelijkertijd uitdagend.

We zoeken naar een balans tussen de verschillende manieren van vervoer en hanteren hierbij het ‘STOMP-principe’ uit de Mobiliteitstransitie. Bij het ontwerpen van verkeerssituaties kijken we eerst naar een veilige situatie voor de voetganger (Stappen), dan naar de fietser (Trappen), vervolgens naar Openbaar vervoer, dan naar deelmobiliteit (Mobility as a Service) en ten slotte de Privéauto. Het openbaar vervoer is een belangrijke schakel in de mobiliteitstransitie, voor zowel korte als lange ritten. We willen een toegankelijk, betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoersnetwerk. We zijn nog niet tevreden over de verkeersveiligheid in Den Haag, met name voor voetgangers en fietsers. We blijven daarom investeren in de verkeersveiligheid. Verder blijft de doorstroming in de stad een aandachtspunt. Om de mobiliteit te verbeteren gaan we de komende tijd het volgende doen:

 • We doen een pilot met gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. We monitoren daarbij het gebruik en of en welke andere vormen van mobiliteit dan worden vervangen;
 • De stad Den Haag is continu in beweging. We knappen op wat oud is, bouwen nieuw wat nodig is en vieren wat onze stad heeft te bieden. De uitdaging is om al die (bouw)activiteiten en evenementen zo op elkaar af te stemmen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor inwoners, bezoekers en bedrijven. We stemmen de activiteiten die impact hebben op de stedelijke bereikbaarheid af op lokaal en regionaal niveau;
 • Bij de (her)inrichting van de publieke ruimte zorgen we voor goede wandelroutes. We blijven van de Haagse Markt tot aan de zee werken aan de verbetering van het hoofdwandelnetwerk. Daar horen betere en veiligere oversteekmogelijkheden voor voetgangers bij;
 • Ook in het centrum, het drukste stuk van Den Haag, zoeken we naar mogelijkheden om de voetgangersgebieden te verbeteren, in de lijn van het Binnenstadsplan 2023. We zien dat de Grote Marktstraat nog steeds een belangrijke fietsroute is. Daarom blijft de Grote Marktstraat toegankelijk voor fietsers. We blijven tegelijkertijd de alternatieve route Gedempte Gracht/ Gedempte Burgwal ontwikkelen voor fietsers;
 • We maken het mogelijk dat inwoners een autovrije dag in hun straat of buurt kunnen aanvragen om te kunnen buitenspelen;
 • Ruim baan geven aan fietsers blijft hoog op onze agenda staan. We werken daarom aan de onderdoorgang van de Lozerlaan bij de Erasmusweg; ook om vanuit het vernieuwde Zuidwest veilig te kunnen fietsen en wandelen naar het groen rond De Uithof en Madestein;
 • We gaan voor maximale verkeersveiligheid rond scholen. Dat betekent dat we schoolstraten aanwijzen waar het kan en we de benodigde ondersteuning daarbij realiseren voor scholen. Ook verbeteren we de schoolzones;
 • We ontwikkelen een netwerkstrategie voor al het verkeer. We geven daarbij drie opdrachten mee:
 1. We willen geen doorgaand verkeer in woonwijken. Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt de norm in woonwijken. In de netwerkstrategie specificeren we op welke Haagse wijkontsluitingswegen we de nieuwe landelijke categorie ‘gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer per uur’ toepassen. De netwerkstrategie geeft ook aan op welke wegen 50 kilometer per uur mag worden gereden, om doorstroming te bevorderen en sluiproutes te voorkomen. Voor openbaar vervoer en hulpdiensten kijken we waar zij op hun eigen baan met gedifferentieerde snelheden kunnen rijden;
 2. We onderzoeken in deze raadsperiode of het hele gebied binnen de Centrumring (S100) kan worden omgezet in een 30 kilometer per uur-gebied waar we verschillende snelheden ontvlechten. Snorfietsen kunnen dan veilig op de weg;
 3. De komende jaren willen we met name de doorstroming en verkeersveiligheid in Centrum-Zuid verbeteren. De Vaillantlaan heeft daarbij onze bijzondere aandacht: de laan moet veiliger worden voor alle verkeersdeelnemers en de lucht moet schoner worden;
 • We pakken het voor kwetsbare verkeersdeelnemers onveilige kruispunt op de Vaillantlaan met de Hoefkade en Wouwermanstraat aan. Het Hobbemaplein en de straten die erop uitkomen krijgen een upgrade. Daarmee krijgt de Haagse Markt ook een verbeterde entree. Tegelijkertijd vergroenen we het plein en creëren we ruimte voor voetgangers. Auto’s blijven onderdeel van het verkeer op het Hobbemaplein;
 • We blijven werken aan het openbaar vervoer van de toekomst, zoals uiteengezet in de ‘Mobiliteitstransitie’. Nu het Binckhorsttracé een forse stap dichterbij is gekomen, richten we onze aandacht op de Zuidwestland-corridor en de rest van de Koningscorridor;
 • We vragen HTM om de nachtbussen zo spoedig mogelijk terug te laten komen;
 • We kiezen bij de Zevensprong voor een kortetermijnoplossing die deze hoofdroute voor voetgangers en fietsers aangenamer, veiliger en sneller maakt én de doorstroming voor openbaar vervoer en auto verbetert. Tegelijkertijd maken we een start met een uitgebreid verbeterplan voor de langere termijn;
 • We hebben oog voor inwoners die moeite hebben om met de auto naar een mantelzorg-of eigen woning te komen. We bekijken daarom bij de herinrichting van de Hoefkade wat moet gebeuren om de pollers op de Hoefkade en Parallelweg te vervangen door een camera die inwoners van de Schilderswijk, vanaf de pollers tot en met Jacob Catsstraat, kan laten passeren. We monitoren daarbij nauwkeurig wat de effecten zijn voor de verkeersveiligheid en doorstroming in deze buurten. Bij deze pilot hoort ook een draagvlakmeting;
 • We zetten in op de verbetering van de doorstroming, maar doen dit niet tegen elke prijs. De verwachte kosten voor de onderdoorgang Zwolsestraat zijn te hoog: we stoppen daarom met dit project en komen tot bovengrondse verkeersoptimalisatie. De vrijkomende middelen zetten we in om meerkosten van andere mobiliteitsprojecten, die zijn gekoppeld aan onze vergroeningsambitie te financieren;
 • Om mensen te verleiden vaker de auto in te wisselen voor andere vormen van (deel)mobiliteit, ontwikkelen we een pakket dat we tegelijkertijd met het invoeren van betaald parkeren aanbieden aan inwoners. Hiervan gebruikmaken blijft vrijwillig;
 • We gaan niet door met het aanleggen van extra parkeerplaatsen op de Mient ten koste van bomen tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen. We verstevigen het groen en gaan door met de vernieuwing van het riool en de herinrichting tussen de Kornoeljestraat en de Notenbuurt. We bekijken of we het 30 kilometer per uur-gebied kunnen uitbreiden;
 • Parkeervakken worden bij herinrichtingprojecten waterdoorlaatbaar ingericht.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30