Hoofdstukken

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Er is een groot tekort aan personeel in bijna alle sectoren. Wij gaan bedrijven en organisaties helpen die tekorten op te lossen. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen of laten participeren en perspectief bieden. Want dat draagt bij aan de bestaanszekerheid; iets dat iedereen in Den Haag verdient.

Te veel inwoners hebben te maken met armoede, schulden en de stress en zorgen die daarbij komen kijken. We zien veel grote en kleinere initiatieven waarmee inwoners en maatschappelijke organisaties elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Bijvoorbeeld met inzamelingsacties of door maaltijden te verzorgen. Deze initiatieven vinden we belangrijk en willen we ondersteunen waar dat kan. Bestaanszekerheid gaat ook over een stabiele woonsituatie, gezondheid, kansengelijkheid in het onderwijs en de leefomgeving. Daarom is een integrale aanpak belangrijk.

Bij het bestrijden van armoede en schulden is ons doel om stress te verminderen en ervoor te zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving. We begeleiden mensen vanuit de bijstand naar werk en laten mensen voor wie betaald werk geen optie is niet in de steek.

Op het gebied van werk en inkomen gaan we het volgende doen:

 • In plaats van wantrouwen moet vertrouwen van de gemeente in bijstandsgerechtigden centraal staan. We kijken of de werkwijze voor de aanpak van bijstandsfraude nog past bij dat principe en of de intensiveringsslag die hierop is gemaakt vanaf 2018 nog noodzakelijk is;
 • De menselijke maat staat voorop. Daarom lopen we waar mogelijk vooruit op de wetswijziging ‘Participatiewet in balans’ en maken we gebruik van de beleidsvrijheid die de gemeente heeft. Bijvoorbeeld ten aanzien van het afschaffen van de zoektermijn voor jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, het afschaffen van de kostendelersnorm en de mogelijkheden om bij te verdienen in de bijstand;
 • Er komt meer experimenteerruimte om bestaanszekerheid te vergroten. Te denken valt aan een ‘pre-AOW’ voor 60-plussers, de instapeconomie, een basisinkomen en basisbanen tegen (minstens) het minimumloon waar waardevol werk voorop staat. Bewezen experimenten borgen we in gewoon beleid;
 • We blijven mensen vanuit de bijstand naar werk begeleiden. Daarom gaan we door met het Werkoffensief +500, het doorontwikkelen van de STiP-banen en de inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk, een voor de persoon passend traject, staat hierin voorop;
 • We hebben speciale aandacht voor het bevorderen van de financieel onafhankelijke positie van vrouwen, onder andere door het aanbieden van opleidingen en (begeleiding naar) werk voor niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen;
 • De Ooievaarspas is een middel om mensen met lage inkomens de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan sport, kunst en cultuur en andere activiteiten. We indexeren de vergoeding van 330 naar 450 euro, zodat hogere tarieven worden gedekt. Tegelijkertijd zien we dat steeds meer mensen met een inkomen boven de 130% van de bijstandsnorm in de knel komen. Bijvoorbeeld gezinnen met kinderen en de zogenaamde werkende armen. Daarom verruimen we de doelgroep die de Ooievaarspas kan aanvragen naar mensen met een inkomen tot 150% boven de bijstandsnorm;
 • De aanpak voor het bestrijden van kinderarmoede zetten we voort en we stellen hiervoor extra middelen beschikbaar. Ook zetten we extra in op de bestrijding van armoede in algemene zin. We volgen nauwkeurig de uitkomsten van NIBUD-onderzoek hiernaar;
 • We maken gebruik van de mogelijkheden die het Rijk biedt om een hoger vermogen toe te staan bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Zo kunnen mensen de noodzakelijke buffer voor een gezond financieel huishouden behouden;
 • Veel vluchtelingen en asielzoekers willen graag snel aan het werk of een opleiding volgen, maar de (wettelijke) mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Daarom verkennen we mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen voor vluchtelingen en asielzoekers om aan het werk te gaan;
 • We geven meer prioriteit aan het voorkomen en oplossen van schulden. Vooral bij jongeren met kleine schulden die nu buiten beeld blijven bij de vroegsignalering, terwijl hun schulden snel kunnen oplopen. We verruimen de doelgroep die in aanmerking komt voor het overnemen van schulden door de gemeente (nu nog het ‘Jongeren Perspectief Fonds’). We gaan door met de schuldenaanpak, waaronder de snellere en succesvolle ‘klantreis’ binnen de schuldhulpverlening en de ‘pauzeknop’;
 • Veel mensen met een laag inkomen hebben moeite om hun energierekening te betalen. Daarom volgen we het landelijke beleid ten aanzien van de energietoeslag op de voet. Als er problemen ontstaan doordat de toeslag op termijn verdwijnt of wordt verlaagd, kijken we hoe we lokaal waar nodig en waar mogelijk bij kunnen springen;
 • Veel dierenartsen, de dierenpolitie en de (dieren-)voedselbanken signaleren steeds meer mensen die door de vele stijgende kosten ook niet meer de zorg voor hun huisdieren kunnen betalen. Door de jaren heen zijn de diverse noodfondsen gekrompen. Daarom gaan we mensen met een inkomen onder het wettelijke sociaal minimum structureel ondersteunen bij de zorg voor hun huisdier met een vouchersysteem;
 • We verstevigen de inzet van de Helpdesk Geldzaken zodat meer inwoners kunnen worden geholpen. In de dienstverlening kan in verschillende talen worden gecommuniceerd, zodat mensen goed weten wat hun rechten (en plichten) zijn;
 • Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt die het onderwijs, de zorg, de handhaving en de bouw-en duurzaamheidssector raken. Daarom gaan we door met de Aanpak aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt-bedrijfsleven om de mismatch te verkleinen of op te lossen. Zo stimuleren we onderwijsvernieuwing in het MBO en HBO. Ook zetten we in op de ontwikkeling van een ruimer aanbod gericht op om-en bijscholing van werkenden en werkzoekenden ten behoeve van een leven lang ontwikkelen;
 • We willen bijdragen aan het verbeteren en verbreden van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de stad en in de arbeidsmarktregio. We scheppen een kader waarbinnen nieuwe initiatieven tot stand kunnen komen die ook relevant zijn voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Via de gezamenlijke inspanningen van gemeente en partners leveren we ook een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen die nu nog niet meedoen.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30