Hoofdstukken

Economie

Economie

De Haagse economie is verrassend divers. Van familiebedrijven die al decennialang hun producten maken en verkopen, tot nieuwe innovatieve startups waar wordt gewerkt aan de uitdagingen van de toekomst. En natuurlijk is Den Haag de internationale stad van vrede en recht waar internationale organisaties, NGO’s, bedrijven, universiteiten en overheden samenwerken. Die diversiteit, die ook goed terug is te zien in onze winkelstraten, bedrijventerreinen en campussen, gaan we de komende jaren versterken. Den Haag is ook de stad aan zee met een bedrijvige Scheveningse haven waar de blik met de Proeftuin op de Noordzee meer en meer wordt gericht op innovaties op het gebied van voedsel, sport, duurzame energie en veiligheid. De Economische Visie Den Haag+ 2030, die samen met ondernemers is opgesteld, schetst een heldere ambitie voor de komende jaren.

We investeren in de Haagse economie om ondernemers te helpen in de transitie naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. En om ondernemers te helpen een aantrekkelijke werkgever te zijn. Voor stadsgenoten die net een beetje meer aandacht nodig hebben om hun talenten te kunnen gebruiken en voor jongeren die stageplekken nodig hebben. Het komt erop neer dat de Haagse economie moet bijdragen aan brede welvaart voor alle inwoners. Daarvoor gaan we het volgende doen:

 • We zetten extra in op de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook gaan we onze MKB’ers helpen bij het zoeken naar betaalbare bedrijfsruimte. We ontwikkelen gerichte en flexibele aanpakken ter versterking van het MKB. Samen met MKB Den Haag ondersteunen we bedrijven en ondernemers om zich klaar te maken voor de schone, circulaire en duurzame economie van de toekomst;
 • Ondernemers kunnen flink worden geraakt door werkzaamheden om de openbare ruimte te verbeteren. Wij staan voor goede dienstverlening aan het bedrijfsleven en zoeken ondernemers op voor, tijdens en na de werkzaamheden om hen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden;
 • We stimuleren ondernemers in winkelstraten om samen te werken aan de levendigheid van het gebied. Achterstanden in de publieke ruimte pakken we aan en samen kijken we naar manieren om de winkelgebieden aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door te sturen op het soort winkels in bestemmingsplannen (branchering). We grijpen in als de leefbaarheid in een gebied onder druk komt te staan door (illegale) terrassen, verboden alcoholverkoop en/ of andere ondermijnende activiteiten;
 • We knappen de vijf winkelstraten (Kempstraat, Hoefkade, Paul Krugerlaan, Vaillantlaan en Hobbemastraat) in de Schilderswijk en Transvaal op. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de openbare ruimte met meer groen en meubilair, door het aanpakken van plinten en gevels, door de gebiedsentrees mooier te maken en door het verbeteren van looproutes en de aansluiting tussen de Haagse Markt en de winkelstraten;
 • Tegelijkertijd investeren we ook in het MKB in deze winkelstraten en hun omgeving en de leefbaarheid. We willen de organisatiekracht van de ondernemers verhogen met onder andere ondersteuning van het recent opgerichte Ondernemersberaad Haags Veen en de inzet van een winkelstraatmanager die de bedrijfscontactfunctionaris kan ondersteunen. Verder maken we het gebied levendiger door kleinschalige evenementen zoals braderieën, frequentere schoonmaakacties en gebiedspromotie in combinatie met de Haagse Markt;
 • Een werkplek dichtbij huis is praktisch en verhoogt de samenhang en arbeidsparticipatie in Haagse wijken. Daarom stimuleren we de wijkeconomie. Betaalbare werkplaatsen en winkelruimtes kunnen startende en/ of sociale ondernemingen helpen zich te wortelen in elke Haagse wijk, werk te bieden aan wijkgenoten en te zorgen voor stageplaatsen dicht bij huis;
 • In het Central Innovation District stimuleren we bedrijven die impact willen maken, van startups tot multinationals. In Den Haag, internationale stad van vrede en recht, werk je aan een betere wereld. Daarom zijn we trots op onze hogeschool en de universitaire-en beroepsopleidingen die hierin een grote rol hebben;
 • We blijven ons netwerk van internationale organisaties onderhouden en waar mogelijk uitbreiden met instanties of NGO’s die een link hebben met ons profiel van internationale stad van vrede en recht. Huisvesting en dienstverlening zijn daarbij de belangrijkste zaken;
 • Op de Binckhorst gaat de transformatie naar woon-werkwijk door. Met het Mercuriuskwartier geven we de maakindustrie daar een groot eigen gebied; rond de Binckhaven landen juist de startups en groeiende bedrijven in de nieuwe economie;
 • Bedrijventerreinen zijn een belangrijke plek voor de maakindustrie. We stimuleren de transitie naar duurzame bedrijfsvoering op die terreinen. Daarnaast stellen we ons op als partner bij het veilig en schoonhouden van die terreinen;
 • Het Gavi-kavel biedt plaats aan de nieuwe HTM-remise en voor een deel aan nieuwe bedrijvigheid in een groene omgeving;
 • Toerisme, evenementen en congressen zijn belangrijk voor Den Haag. We bewaken daarbij de leefbaarheid. We signaleren dat evenementenorganisatoren steeds meer oog hebben voor duurzaamheid. Samen met hen werken we voortvarend verder aan de verdere verduurzaming van evenementen en locaties. Het huidige evenementenbudget is ontoereikend door de toenemende kosten waar organisatoren mee te maken hebben. Om een substantiële teruggang in het Haagse evenementenaanbod te voorkomen, stellen we extra budget beschikbaar;
 • We stimuleren spreiding van toerisme door het jaar heen én over de stad, door plekken als de Haagse Markt, bijzondere winkelstraten, mooie natuur en interessant cultuuraanbod onder de aandacht te brengen. Evenementen spreiden we waar mogelijk meer over het jaar en we zorgen dat onze Scheveningse boulevard en badplaats Kijkduin ook buiten het seizoen aantrekkelijk zijn. Om geen overschot aan hotelkamers te creëren, houden we vast aan de rem op de komst van nieuwe hotels;
 • De renovatie van het Binnenhof beïnvloedt de aantrekkelijkheid van de Haagse Binnenstad. We investeren in de aantrekkelijkheid van de omgeving om de bezoekersstromen op peil te houden;
 • We stimuleren in Zuidwest ondernemerschap, de samenwerking tussen ROC en bedrijven en bedrijvigheid in het algemeen door een goed vestigingsklimaat te creëren voor onder andere maakindustrie en wijkbedrijven.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30